تغییر کلمات در سند حسابداری


در نرم افزار حسابداری طاها ، در سندهای حسابداری می توان کلمات را تغییر داد؛ به عنوان مثال می توان کلمه "اردیبهشت"را در یک یا چند سند حسابداری به کلمه "خرداد" تغییر داد .


تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه