مدیریت هزینه و درآمد


در نرم افزار مالی طاها ، در قسمت مدیریت هزینه و درآمد ، می توان ریز هزینه های انجام شده و درآمد ها را به طور کلی مشاهده نمود و در صورت نیاز وارد هر یک از قسمت ها شده و ریز عملکرد هر قسمت را مشاهده نمود همچنین می توان در این قسمت بودجه بندی را در هزینه ها اعمال نمود .


نرم افزار تعمیرگاهی

تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه