خروجی گزارشات

در نرم افزار حسابداری طاها ، در تمام صفحات و گزارشاتی که امکان چاپ دارند ، خروجی چاپ را می توان به انواع فایلها ارسال کرد . قالب هایی که قابل ارسال هستند عبارتند از :

 • PDF
 • XPS
 • POWER POINT
 • HTML
 • HTML 5
 • MHT
 • TXT
 • RTF
 • DOC
 • OPEN DOCUMENT
 • EXCEL
 • XML
 • CSV
 • DBF
 • DIF
 • SYLK
 • BMP
 • GIF
 • JPG
 • PCX
 • PNG
 • TIF
 • SVG
 • WINDOWS META FILES


تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه