مشاهده سود و زیان فاکتورها

در این قسمت از نرم افزار مالی طاها می توان میزان سود یا زیان هر فاکتور را مشاهده نمود .


نرم افزار تعمیرگاهی

تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه