مشاهده سود و زیان هر کالا


در این قسمت از نرم افزار حسابداری طاها می توان سود یا زیان حاصله تمام کالاها را به تفکیک مشاهده و آنها را به ترتیب پرسود تا زیان ده مرتب و لیست نمود . همچنین در این قسمت امکانات دیگری از قبیل امکانات زیر نیز وجود دارد :

  • مشخص کردن مشتری که بیشترین میزان خرید این کالا را داشته است .
  • لیست مشتریانی که این کالا را خریده اند .
  • مشخص کردن شخصی که بیشترین خرید این کالا را از وی داشته ایم .
  • لیست کسانی که این کالا را از آنها خریده ایم .
  • آمار سود ناخالص حاصله از کالا در بازه های زمانی مختلف  (ماهانه ، فصلی ، شش ماهه) ، به صورت نموداری و لیستی .
  • میزان تخفیف داده شده و گرفته شده این کالا .
  • میرانی از این کالا که امانت داده ایم و یا گرفته ایم .
  • آمار خرید ماهانه کالا .
  • آمار فروش ماهانه کالا .


تگ ها : نرم افزار تعمیرگاه،نرم افزار تعمیرگاهی،نرم افزار حسابداری تعمیرگاه

نرم افزار تعمیرگاهی


نرم افزار تعمیرگاهی