پرونده ها

حسابداری

خرید و فروش

 • فاکتور فروش
 • فاکتور خرید
 • فاکتور برگشت از فروش
 • فاکتور برگشت از خرید
 • پرداخت کالای امانی
 • دریافت کالای امانی
 • رسید انبار
 • حواله انبار
 • پیش فاکتور فروش
 • انتقال بین انبارها
 • جستجوی فاکتور
 • لیست قیمت

خزانه داری

 • دریافت
 • پرداخت
 • ثبت هزینه
 • جابجائی بین صندوق ها و بانک ها
 • واریز سود بانکی
 • سایر درآمدها
 • گذاشتن چک به حساب
 • وصول چک مشتری
 • وصول چک خودمان
 • نقد کردن چک مشتری
 • نقد کردن چک خودمان
 • برگشت چک مشتری
 • برگشت چک خودمان
 • چاپ چک

گزارشات

 • کاردکس مقداری ریالی
 • کاردکس مقداری
 • کاردکس یک کالا
 • عملکرد در بازه تاریخ
 • هزینه و درامد
 • دفتر اسناد دریافتنی
 • دفتر اسناد پرداختنی
 • دفتر اسناد درجریان وصول
 • دفتر اسناد واگذار شده مشتری
 • دفتر اسناد وصول شده مشتری
 • دفتر اسناد وصول شده خودمان
 • دفتر اسناد نقد شده مشتری
 • دنفتر اسناد نقد شده خودمان
 • دفتر اسناد برگشتی مشتری
 • دفتر اسناد برگنشتی خودمان
 • دنفتر کل اسناد
 • تاریخچه یک چک
 • موجودی بانکها
 • موجودی صندوقها
 • بدهکاران
 • بستانکاران
 • صورتحساب اشخاص
 • لیست فاکتورها
 • موجودی کالا در انبار
 • نقطه سفارش
 • تجمیعی خرید و فروش
 • تجمیعی کالا
 • ورودو خروج کالا

سود و زیان و اطلاعات راهبردی

 • سود و زیان خالص کلی
 • سود و زیان ناخالص کالاها
 • آمار خرید و فروش مشتریان
 • سود و زیان ناخالص فاکتورها
 • سود و زیان در بازه تاریخ
 • پیشنهاد سرمایه گذاری

تنظیمات

 • مدیریت کاربران
 • تغییر رمز کاربری
 • حدود دسترسی کاربران
 • گزارش عملکرد کاربران
 • تغییر سال مالی
 • ایجاد تفایل پشتینبان
 • بازگردانی فایل پشتیبان
 • تنظیمات نرم افزار
 • کدینگ پیش فرض حسابداری
 • صدور مجدد اسناد حسابداری

تعمیرگاه اتومبیل

 • معرفی وضعیت قسمت های مختلف خودرو
 • معرفی نوع خودرو
 • معرفی برندها
 • معرفی مدل
 • معرفی کلاس
 • معرفی تیپ
 • معرفی رنگ
 • معرفی انواع گارانتی
 • معرفی انواع بیمه
 • معرفی واحدهای تعمیراتی
 • معرفی کارشناسان
 • معرفی لوازم موجود در خودرو
 • معرفی خدمات / دستمزد
 • کارتابل واحدهای تعمیراتی
 • پذیرش
 • حواله انبار
 • فاکتور خرید
 • فاکتور فروش ودستمزد
 • گزارش خدمات
 • تاریخچه قطعات یک خودرو
 • قطعات مصرفی مشتریان
 • گزارش کاربران
 • قولنامه

سایر قسمتها و اطلاعات

 • در یک نگاه
 • ارسال ایمیل
 • دفتر یادداشت
 • دفتر تلفن
 • ماشین حساب
 • رنگ منوها